Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

 • 1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Twojeoko.pl dostępnego pod adresem http://www.twojeoko.pl.
 • 1.2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym: - zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,  - warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, - tryb postępowania reklamacyjnego.
 • 1.3. Właścicielem Sklepu Internetowego Twojeoko.pl jest firma Artykuły Optyczne Danuta Rychlik, ul. Roosevelta 6/7 m. 2, 60-829 Poznań, NIP: 785-102-57-94, Regon: 630903480, e-mail: sklep@twojeoko.pl, telefon: 603 400 142.
 • 1.4. Właściciel Sklepu Internetowego Twojeoko.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

2. Definicje.

 • 2.1. Właściciel Sklepu, Sprzedający - Właściciel Sklepu Internetowego Twojeoko.pl, o którym mowa w punkcie 1.3. Regulaminu.
 • 2.2. Użytkownik, Kupujący - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • 2.3. Przedsiębiorca - Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 • 2.4. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • 2.5. Sklep - Sklep Internetowy Twojeoko.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.twojeoko.pl.
 • 2.6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • 2.7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 2.8. Konto Użytkownika - miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 • 3.1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Twojeoko.pl.
 • 3.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Twojeoko.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 • 3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony. 
 • 3.4. Zamówienia w sposób określony w punkcie 3.6. Regulaminu można składać po dokonaniu rejestracji.
 • 3.5. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
 • 3.6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
 • 3.7. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 • 4.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 • 4.2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Rejestracja oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • 5.1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 • 5.2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 • 5.3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych adresowych. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: Imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer telefonu.
 • 5.4. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca, to do wysyłki zakupionych towarów należy podać: Nazwę firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko osoby do kontaktu oraz numer telefonu.
 • 5.5. Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany e-mail potwierdzający rejestrację. Jego otrzymanie kończy proces rejestracji Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić poprawność podanych podczas rejestracji danych i razie rozbieżności skontaktować się z Właścicielem Sklepu lub dokonać zmiany poprzez Konto Użytkownika.
 • 5.6. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w punkcie 5.12. Regulaminu.
 • 5.7. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany w punkcie 5.11. Regulaminu.
 • 5.8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: - przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, - spełniam przewidziane w Regulaminie warunki stania się Użytkownikiem, - dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, - potwierdzam dokonanie badania wzroku w salonie optycznym, a także stwierdzam że parametry soczewek wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań, - wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
 • 5.9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 5.10. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 • 5.11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 • 5.12. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: - cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, - działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, - otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, - uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika, - Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, - Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, - podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • 5.13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w punkcie 5.12. Regulaminu należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych. 
 • 5.14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika. 
 • 5.15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela. 
 • 5.16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. 
 • 5.17. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w punktach 5.10. i 5.12. Regulaminu wynosi 14 dni.

6. Warunki sprzedaży.

 • 6.1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Twojeoko.pl.
 • 6.2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Twojeoko.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
 • 6.3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika).
 • 6.4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • 6.5. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Kupujący nie może nabyć więcej niż 10 sztuk tego samego lub podobnych towarów. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia składanego przez Przedsiębiorcę jeżeli łączna wartość zamówień przekracza 1000 zł w ciągu 30 kolejnych dni.
 • 6.6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego.
 • 6.7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 10.00, w soboty, w niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • 6.8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności: - wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu, - dodania ich do koszyka, - wybrania sposobu zapłaty i dostawy, - zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej, - kliknięcia przycisku "kupuję".
 • 6.9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu: - zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia, - odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy, - propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
 • 6.10. Przyczyną wystąpienia kontroferty, o której mowa w punkcie 6.9. Regulaminu mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie, brak towarów u dostawców Sklepu, itp.
 • 6.11. Kontroferta, o której mowa w punkcie 6.9. Regulaminu jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 • 6.12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu Twojeoko.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • 6.13. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w punkcie 6.9. Regulaminu jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 • 6.14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w punkcie 5.13. Regulaminu.
 • 6.15. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Właściciela Sklepu.
 • 6.16. Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu - indywidualnie dla każdego typu soczewek. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Właściciel Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 • 6.17. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.
 • 6.18. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub po informacji o przesyłce pobraniowej (jeśli zaksięgowanie lub informacja nastąpi do godz. 10.00), z zastrzeżeniem wskazanym w punkcie 6.7. Regulaminu.

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży.

 • 7.1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 • 7.2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w punkcje 7.1. Regulaminu nie przysługuje Konsumentowi w wypadku: - produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to soczewek kontaktowych na zamówienie, w szczególności soczewek kontaktowych torycznych (astygmatycznych) wykonywanych na indywidualne zamówienie Kupującego, - świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), - dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, - umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, - świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, - dostarczania prasy, - usług w zakresie gier hazardowych.
 • 7.3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik powinien niezwłocznie, z zastrzeżeniem punktu 7.1. Regulaminu, skontaktować się z Właścicielem Sklepu drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 • 7.4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Zwracany towar powinien być opakowany tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.
 • 7.5. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe w ciągu 14 dni.
 • 7.6. W przypadku zwrotu pieniędzy dla Klienta na zagraniczny rachunek bankowy, Właściciel Sklepu dokonuje przelewu wyłącznie z zaznaczoną opcją SHA, polegającą na tym że koszty banku wysyłającego pokrywa Właściciel Sklepu, a koszty banków trzecich pokrywa Klient.
 • 7.7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku otwarcia opakowania z soczewkami kontaktowymi lub artykułami do ich pielęgnacji jeżeli rzecz dostarczona została w zapieczętowanym opakowaniu. Jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru, soczewek kontaktowych i artykułów do ich pielęgnacji nie można zwrócić ze względu na zniszczenie towaru (towar będzie już niepełnowartościowy), ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 • 7.8. Przesyłkę należy nadać na adres:: Artykuły Optyczne Danuta Rychlik, ul. Roosevelta 6/7 m. 2, 60-829 Poznań.

8. Prawa i obowiązki stron.

 • 8.1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Twojeoko.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 • 8.2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 • 8.3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 • 8.4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 • 8.5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 • 8.6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

9. Płatności.

 • 9.1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób: - przelewem na rachunek bankowy, - przy odbiorze, czyli za pobraniem, - przy pomocy konta PayU.
 • 9.2. Dane do przelewu wyświetlane są po złożeniu zamówienia.
 • 9.3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 • 9.4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 • 9.5. W przypadku płatności poprzez system SEPA, Kupujący przed dokonaniem płatności powinien zapoznać się z zasadami płatności oferowanymi przez operatorów tych usług.

10. Ochrona danych osobowych.

 • 10.1. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 • 10.2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.
 • 10.3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • 10.4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego Twojeoko.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 10.5. Właściciel Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): - oznaczenia identyfikujące Użytkownika, - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, - informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • 10.6. Właściciel Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Właściciel Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 • 10.7. Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 10.8. Właściciel Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 • 10.9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciel Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
 • 10.10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
 • 10.11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

11. Reklamacje.

 • 11.1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 11.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: - imię i nazwisko, - numer zamówienia, - opis niezgodności towaru z umową, - datę zakupu.
 • 11.3. Zastosowanie się do punktu 11.2. Regulaminu będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 • 11.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 • 11.5. Klient zobowiązany jest przesłać soczewki do Właściciela Sklepu, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowane soczewki powinny nadawać się do ekspertyzy, tj. powinny być zabezpieczone przed wyschnięciem (zanurzone w płynie pielęgnacyjnym) i opakowane w sposób, zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.
 • 11.6. W przypadku reklamacji soczewki będą przekazane przez Twojeoko.pl do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania soczewek do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany o jej wyniku listem zwrotnym od producenta.
 • 11.7. Sklep internetowy Twojeoko.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących: - pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek), - złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka, optometrystę lub lekarza okulistę, - brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty, optometrysty lub optyka, - używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem, - doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (brak użycia płynu pielęgnacyjnego) po wyjęciu z blistra, - zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi niekorzystnie wpływającymi na soczewkę, - doprowadzenie, przez Klienta, do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy, - używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.
 • 11.8. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w punkcie 11.7. Regulaminu, reklamowane soczewki mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w siedzibie firmy Twojeoko.pl w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 
 • 11.9. Adres do reklamacji: Artykuły Optyczne Danuta Rychlik, ul. Roosevelta 6/7 m. 2, 60-829 Poznań.

12. Postanowienia końcowe.

 • 12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • 12.2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 • 12.3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w punkcie 12.2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
 • 12.4. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą elektroniczną z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Wysyłka do 24 godzin albo odbiór osobisty!

Tylko oryginalne produkty od polskich dystrybutorów!

Liczne promocje i ceny nawet o 50% niższe!

Rabaty nawet do 10% dla stałych klientów!

 • Koszty dostawy
 • Przy odbiorze (za pobraniem) - 14.00 zł
 • Przedpłata (przelew na konto) - 12.00 zł
 • Przedpłata (płatności PayU) - 12.00 zł
 • Zakupy powyżej 400.00 zł - wysyłka gratis!
Płatności:
Nasze profile: